กิจกรรมโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ

 

-